Chcete být opravdu efektivní? V článku přináším přehled a podrobný popis návyků pro skutečnou efektivitu včetně popisu paradigmat a principů, tedy celkový rozbor z knihy "7 návyků skutečně efektivních lidí".

Paradigmata a principy

Zde kniha ukazuje, jaký je vliv paradigmat, tedy jak vnímáme okolní svět, jak reagujeme na situace a řešíme problémy a hlavně to, že se to může změnit jiným úhlem pohledu či novou informací. Paradigmata jsou jako brýle, kterými se díváme a vnímáme okolní svět Je to zajímavé k zamyšlení a jde o to, že máme na situace nějaký svůj názor a myšlení, který je ale dán čistě naším viděním a vnímáním dané situace. Ten se ale může při pohledu z jiného úhlu velmi rychle změnit, stačí získat nové dosud neznámé informace, nebo se na situaci jen dívat jinak či očima toho druhého.

„Paradigmata vytvářejí brýle, jimiž se díváme na svět, a mají proto velkou „moc“.“

Stephen R. Covey

Principy jsou naše charakterové vlastnosti (například férovost, integrita, čestnost, důstojnost, trpělivost..) a také to, čím se podvědomě řídíme.

„Tyto principy jsou součástí téměř každého významného náboženství, sociální filozofie nebo etického systému, které prošly zkouškou času a přetrvaly. Jsou natolik evidentní, že jejich existenci není potřeba prokazovat.“

Další zajímavostí je myšlení zevnitř ven, tedy že začínat bychom měli vždy u sebe. Nevyžadovat změnu po okolí dokud jí nejsme sami schopni. Společnému vítězství vždy předchází vítězství osobní.

Návyk je průnik znalostí, schopností a tužeb. Znalost je teoretické paradigma, znamená vědět co a proč dělat. Schopnost znamená umět to udělat a touha je motivace chtít to udělat. Pro návyk jsou pak potřeba všechny 3 tyto složky.

„Zasej myšlenku, sklidíš čin. Zasej čin, sklidíš návyk. Zasej návyk, sklidíš charakter, Zasej charakter, sklidíš osud.“

 

Osobní vítězství

Cílem pro osobní vítězství je dostat se ze stavu závislosti na druhých (finanční, citové, emocionální..) do stavu nezávislosti.

„Návyky úspěšných a efektivních lidí nás postupně dovedou od závislosti k nezávislosti a nakonec k vzájemné závislosti.“

Stephen R. Covey

 

Návyk 1 - Buďte proaktivní

Reaktivní člověk si často stěžuje na věci, které ale nemůže nijak ovlivnit, zatímco člověk s proaktivním myšlením tyto věci neřeší a radši se soustředí na to, co ovlivnit může a co ho posune dál. Reaktivní myšlení také často může vést i k sebenaplňujícím se předpovědím, tedy například se bojíte, že něco nezvládnete a ono se to nakonec i tak stane.

Jsou prostě věci, které nemůžete ovlivnit, tak to přijměte, zbytečně to neřešte a jděte dál.

Být reaktivní je pohodlné, jednoduché a i proto to dělá spousta lidí. Být proaktivní je ale mnohem smysluplnější a může Vás to posouvat dál.

Měli bychom se tedy zaměřovat a řešit pouze věci, které můžeme sami ovlivnit a naopak neřešit ty, s kterými nic nenaděláme a hlavně se netrápit a neztrácet s nimi čas.

Být proaktivní znamená vystoupit ze své komfortní zóny a problémy řešit, ne o nich jen mluvit.

 

Návyk 2 - Začínejte s myšlenkou na konec

Měli bychom mít jasnou představu cíle a vědět kam směřujeme. To nám umožní lépe pochopit, kde se v současnosti nacházíme a nasměrovat nám tak naše kroky správným směrem.

Pro aplikaci "Začínejte s myšlenkou na konec" je vhodné si vypracovat "Osobní poslání - filozofii - krédo". Tedy definovat si svůj cíl, vizi a výsledky a následně připravit realistický plán, jak toho dosáhnout. Tento definovaný cíl může být jak celoživotní, tak i roční, měsíční, týdenní či i denní.

Osobní poslání se zaměřuje na:

 • to, jakými chceme být
 • náš charakter
 • to, co chceme dělat
 • to, čím chceme přispět k chodu světa
 • čeho chceme dosáhnout.

Pro lepší představu myšlenky na konec popisuje Covey v knize toto: Zkuste si představit svůj vlastní pohřeb a na něm řečníky z okruhu přátel, rodiny a spolupracovníků (manželka, děti, rodiče, další z rodiny, přátelé, šéf v práci, spolupracovníci), kteří o Vás budou mluvit a popisovat Vás. Co byste chtěli aby o Vás říkali? Tím byste se měli řídit a to zřejmě bude Váš cíl, žijte tedy podle něj.

„Opravdu nezáleží na tom, jak rychle jdete, pokud jdete špatným směrem.“

Stephen R. Covey

Ukázka osobního kréda Coveyoho přítele Rolfa:

 • úspěšný rodinný život
 • hledat a zasloužit si boží pomoc
 • nikdy nekompromitovat svoji čest
 • myslet na to jak se různé věci dotknou zúčastněných lidí
 • vyslechnout obě strany před tím než je budu soudit
 • radit se s dalšími lidmi
 • zastat se nepřítomných
 • být upřímný a nevyhýbat se i nepříjemným odpovědím a rozhodnutím, neodkládat je
 • každý rok získat novou dovednost nebo schopnost
 • plánovat si práci den předem
 • nenechat ostatní zbytečně čekat
 • uchovat si pozitivní postoj, být rozhodný a nenechat se bezdůvodně zviklat ve svém postoji
 • zachovat si smysl pro humor
 • dobře si zorganizovat osobní i pracovní život
 • nebát se chyb a omylů, jediné, čeho bych se měl obávat je netvůrčí a nekonstruktivní odezva na ně, která nepřináší nápravu
 • napomáhat podřízeným k úspěchu
 • dvakrát víc naslouchat než mluvit
 • soustředit všechny schopnosti a úsilí na to co právě dělám, nedělat si hlavu s tím jak se to dotkne mé další práce, zaměstnání nebo postupu

 

Návyk 3 - To nejdůležitější dávejte na první místo

V životě bychom se měli zaměřovat na určování priorit pro cíle a úkoly a ty následně dle těchto jejich priorit realizovat. Také bychom měli umět rozlišit co je důležité a co není, co je akutní a naléhavé a co ne a jaké jsou naše dlouhodobé cíle. Nejdříve je tedy třeba řešit důležité věci a až když jsou hotové a zbyde čas, tak po té se lze věnovat i podružným či méně důležitým věcem. Z důležitých věcí se pak také zaměřovat především na ty, které jsou důležité z dlouhodobého hlediska a naopak některé akutní krátkodobé delegovat na někoho jiného či řešit až s nízkou prioritou.

„Dávat to nejdůležitější na první místo znamená věnovat se nejdůležitějším prioritám a podle toho vše plánovat. Nechte se v životě vést principy, kterých si nejvíce ceníte, nikoli nabitým programem a silami kolem vás.“

Stephen R. Covey

Pro přehlednost a jasné definování priorit jsou v knize představeny tzv. kvadranty, které mohou názorně ukázat, kde máte nejvyšší ztrátu času a nejvyšší úbytek potenciálu.

Přehled kvadrantů:

 • Kvadrant 1 - důležité naléhavé činnosti. Krize, neodkladné problémy, projekty s pevně stanovenými termíny.
 • Kvadrant 2 - důležité nenaléhavé činnosti. Prevence, činnosti, produkční schopnosti, vytváření vztahů, rozpoznávání nových příležitostí, plánování, odpočinek. Tento kvadrant je důležitý z dlouhodobého hlediska.
 • Kvadrant 3 - nedůležité naléhavé činnosti. Vyrušení, některé telefonické hovory, některá korespondence, některé zprávy, některé porady, nejbližší naléhavé činnosti, oblíbené činnosti.
 • Kvadrant 4 - nedůležité nenaléhavé činnosti. Běžné záležitosti, pracovní zaneprázdnění, některá korespondence, některé telefonické hovory, zbytečné věci, příjemné činnosti.

Hlavní pozornost bychom měli věnovat věcem z druhého kvadrantu, tedy věcem důležitým ale neakutním, které jsou ale velmi důležité z dlouhodobého hlediska. Je to výhodné pro plánování a předcházíme tím budoucím problémům, kdy navíc časem se z některých z nich mohou stát i věci akutní a spadnou tak do prvního kvadrantu. Kvadrant 1 je obecně velmi náročný a zabírá čas a energii. Při plnění úkolů z tohoto kvadrantu jste reaktivní, jelikož hlavně reagujete na krize.

Často věnujeme až příliš pozornost pouze naléhavým důležitým, ale často i nedůležitým věcem, protože nám přijdou v daný okamžik důležité a nutné k vyřízením. Přitom nám ale utíká čas, který bychom měli spíše věnovat činnostem, které jsou doopravdy důležité, ale v daný okamžik se to tak nemusí jevit. Často tak potlačujeme činnosti z druhého kvadrantu s výmluvou, že na ně prostě nemáme čas. Jedná se přitom o věci pracovní s dlouhodobým efektem ale i věci soukromé, jako je cvičení, sebevzdělávání či i věnování se dětem a rodině. Tyto činnosti obvykle nemají konkrétní termín dokončení a i proto máme často tendenci dávat přednost jiným, které i když jsou méně důležité, tak se z nějakého důvodu musí udělat v daném čase. Ve výsledku jsme tak vyčerpaní z těchto naléhavých činnostmi, že se pak často věnujeme nedůležitým nenaléhavým činnostem z kvadrantu 4 kam patří třeba sledování televize bez hlubšího smyslu.

Pro dostatek času na důležité úkoly z kvadrantu 2 je třeba minimalizovat činnosti spojené s kvadranty 3 a 4.

„Nedovolte, aby věci, na kterých vám záleží nejvíc, byly ohroženy věcmi, na kterých vám záleží nejméně. Přeorganizujte si život podle cílů, které jste si sami zvolili a zkuste podle nich také žít.“

Stephen R. Covey

Výhodné je i umět využívat Paretovo pravidlo 80/20, kdy 80% výsledku je tvořeno 20% námahy.

Je dobré si dávat konkrétní cíle, nejlépe i číselně vyjádřené, jelikož se jich poté lépe dosahuje. Například při cvičení si stanovuji číselné cíle pro minimální počet jednotlivých cviků, které chci zvládnout. Poté průběžně cvičím s cílem této hodnoty cviků dosáhnout a když se to začne dařit, pak jednoduše posunu hodnotu o něco výše a stále tak mám určitou motivaci pro posun, samozřejmě mám i nějaký strop.

 

Společné vítězství

Zde přecházíme od nezávislosti ke vzájemnosti. Nezávislost je důležitá, je to ale jen polovina cesty k vyrovnanosti a štěstí. K úspěchu a spokojenosti potřebujete i druhé.

 

Návyk 4 - Myslete způsobem výhra-výhra

Jednotlivá paradigmata součinnosti jsou: výhra-prohra, prohra-výhra, prohra-prohra, výhra, výhra-výhra nebo žádná dohoda.

Skutečně efektivní lidé neradi sami prohrávají, zároveň ale nemají rádi ani prohry druhé strany. Z dlouhodobého hlediska je při komunikaci, dohodách a spolupráci výhodné a důležité, aby obě strany byly spokojené, snažíme se tedy vždy dospět k situaci výhra-výhra.

Pokud jednáme stylem výhra-prohra, pak sice jednorázově můžeme získat více, ale jelikož druhá strana nebude spokojená, pak můžeme také zapomenout na jakoukoli další spolupráci, doporučení apod, není to tedy ve výsledku příliš efektivní především dlouhodobě.

Měli bychom vždy předpokládat, že všichni se mohou stát vítězi. Někdy to může být i velmi obtížné či i nemožné a proto je tu i další možnost a to žádná dohoda. Někdy je prostě lepší se nedohodnout, než to lámat přes koleno, nutit sebe nebo někoho do něčeho co nechce a být nakonec nespokojený s výsledkem.

Díky jednání výhra-výhra se buduje důvěra, sounáležitost a týmový duch.

„Z dlouhodobého hlediska platí, že když nevyhrajeme oba, oba tratíme. Proto je ve vzájemně provázaném světě jedinou možnou alternativou výhra - výhra.“

Stephen R. Covey

 

Návyk 5 - Nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopen

Pro efektivní komunikaci bychom měli nejdříve pochopit druhou stranu a používat empatický styl komunikace. Až poté, co druhou stranu vyslechneme, bychom měli sdělit náš názor, naše myšlenky a pocity. Pokud nejdříve vyslechneme druhé a pokusíme se jim porozumět, poté budou ochotnější vyslechnout oni nás a budou ochotnější ve snaze se domluvit a pomoci nám. Zároveň nám vyslechnutí druhého pohledu rozšíří obzor, ukáže nám to i jiný pohled a budeme tak moci lépe reagovat a prezentovat svůj postoj.

Pokud druhé vyslechneme a porozumíme jim, budeme na ně mít poté větší vliv.

Empaticky naslouchat znamená poslouchat druhého a přitom se ho pokusit pochopit a porozumět mu.

Celý pátý návyk je tedy hlavně o naslouchání, trpělivosti a pochopení. Pomáhá lepší komunikaci a vzájemnému porozumění lidí.

„Chcete-li s někým účinně jednat, ovlivnit někoho, musíte mu nejprve porozumět.“

Stephen R. Covey

 

Návyk 6 - Vytvářejte synergii

Synergie je podobná kompromisu, na rozdíl od něj je ale výsledek lepší než jednotlivé samostatné návrhy či jejich součet. Jde o vytváření společného, vyváženého a inovativního výsledku na základě řešení lidí s rozdílnými názory a diskuzí vedoucí k lepšímu výsledku, s kterým budou nakonec všichni spokojeni. Jedná se o ideální stav týmové práce, kdy je třeba si vážit každého názoru a rozdílných přístupů.

Od každého je třeba si vzít to nejlepší a dát to do vyváženého celku, ten pak bude lepší než součet jeho jednotlivých částí.

V případě problému nehledáme jen kompromis, hledáme třetí řešení, které je lepší než jednotlivé návrhy.

Nesmíme tedy zapomenout, že pokud chceme perfektní výsledek, sami ho nikdy nezískáme, je třeba spojit více lidí s více názory a jen tak dosáhneme nejlepšího možného řešení.

„Synergie nastává tehdy, když dva lidé, kteří jsou spolu ve sporu, spoji své síly a naleznou lepší řešení než to, které před tím navrhovali každý zvlášť.“

Stephen R. Covey

 

Obnova sil

Pro vyrovnaný způsob života je třeba dlouhodobě a pravidelně využívat jednotlivé návyky, abychom si je dostatečně vžili, ale také nesmíme zapomínat na obnovu sil a tedy se dostatečně starat o své fyzické, mentální, duchovní a společenské dimenze lidské podstaty.

 

Návyk 7 - Ostřete pilu

Ostřit pilu znamená neustále pilovat, trénovat a zdokonalovat své nabyté návyky, schopnosti a dovednosti. Zároveň ale nesmíme zapomenout i na každodenní obnovu sil ve všech dimenzích své lidské podstaty, což znamená dostatečně se starat o svou fyzickou, mentální, duchovní a společenskou stránku.

Pokud budete kácet stromy, sekera se časem otupí a práce jde stále více pomaleji. I když ostření pily zabere nějaký čas, tak ve výsledku budete mnohem efektivnější a kácení vám půjde mnohem rychleji než s tupou pilou. Nevymlouvejte se na nedostatek času pro cvičení, seberozvoj a starání se o sebe, ve výsledku budete mnohem efektivnější a čas naopak ušetříte.

Dimenze lidské podstaty dle Coveyho:

 • fyzická - cvičení, posilování, běhání, plavání, zdravá výživa, odpočinek..
 • mentální - čtení, psaní, sebevzdělávání, soustředění, relaxování..
 • duchovní - hudba, příroda a klid v ní, kultura, meditace..
 • společenská (sociální/emoční) - budování vztahů, empatická komunikace, naslouchání, spolupráce..

Je třeba trénovat všechny tyto 4 oblasti lidské podstaty pro celkovou rovnováhu osobnosti, žádnou z nich bychom neměli zanedbávat. Žít vyvážený, efektivní a spokojený život a zvládat výzvy, které na vás čekají, znamená věnovat dostatek času ostření pily a obnově vlastních sil.

„Nikdy nesmíte mít tolik práce s řezáním, že si nestihnete nabrousit pilu.“

Stephen R. Covey

7 navyku skutecne efektivnich lidi 3Zdroj obrázku: www.svetproduktivity.cz

7 navyku skutecne efektivnich lidi 2
Zdroj obrázku: www.franklincovey.cz

7 navyku skutecne efektivnich lidi 4
Zdroj obrázku: http://www.mykodex.cz/infografika-7-navyku-skutecne-efektivnich-lidi / https://www.behance.net/gallery/26182691/Summary-of-Stephen-Covey-bestseller-7-habits

 

Jsme tu pro Vás!

Potřebujete vytvořit webovou stránku, eshop, přepsat nějaké texty, nakreslit výkresy či jen využít práci programátora?